Ubezpieczenia od wypadków w pracy

Ubezpieczenia od wypadków w pracy

Ubezpieczenia, które są wypłaca z tytułu wypadków w pracy lub też chorób na które pracujący jest narażony w miejscu pracy dotyczą osób, które wykonują pracę na umowę zlecenie oraz także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Świadczenia pieniężne z tytułu wypadku czy choroby są rozróżniane na kilka grup. Z racji opłacania składek ubezpieczenia od wypadków w pracy i chorób poszkodowanemu przysługują takie świadczenia jak: zasiłek chorobowy, wypłacany ubezpieczonemu w przypadku gdy niezdolność do wykonywania pracy jest spowodowana wypadkiem lub chorobą zawodową. Innym świadczeniem jest świadczenie rehabilitacyjne, gdzie wypłacane są kwoty jeśli wyczerpie się limit zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w przypadku gdy u ubezpieczonego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują powrót do zdrowia. Ubezpieczenia od wypadków w pracy obejmują także zasiłek wyrównawczy, który przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który otrzymał mniejsze wynagrodzenie z racji uszczerbku na zdrowiu. Do ubezpieczeń w omawianej grupie należą także jednorazowe odszkodowania lub renta przyznawana z tytułu wypadku lub choroby zawodowej. Renta jest przyznawana pracownikowi niezależnie od czasu zatrudnienia czyli okresu w jakim został on objęty ubezpieczeniem.